Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γ.Σ. - Ofi FC

Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γ.Σ.

Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γ.Σ.
ΓΕΝΙΚΑ

 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΕ Ο.Φ.Η.1925», ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 139787860000

ΤΗΝ 29Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, τα άρθρο 14 και 15 του Καταστατικού και  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018 καθώς και τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 επ. του ως άνω νόμου, ως ισχύει και κατόπιν της από 7ης Φεβρουαρίου 2024 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ Ο.Φ.Η. 1925» στην Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση, την 29η Φεβρουαρίου 2024  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, για την χρήση 01/07/2023 – 30/06/2024.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
  3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/07/2023-30/06/2024.
  4. Λήψη απόφασης κατάλληλων μέτρων για την άρση των προϋποθέσεων της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018
  5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα την 6η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η εταιρεία γνωστοποιεί στους μετόχους της τα εξής:

 

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ


1.1. Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Φεβρουαρίου 2024, ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, παρακαλούνται να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση team@oficretefc.com, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους. Επιπλέον για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας θα πρέπει οι μέτοχοι το αργότερο έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών τους και των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν.

1.2. Οι μέτοχοι που έχουν ταυτοποιηθεί, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δια της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης Teams σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Για την συμμετοχή τους απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

1.3. Ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο (link) που θα τους έχει ήδη αποσταλεί, κατά την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα: (α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, (β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, (γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και (δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

  1. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2.1. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος που συμμετέχει, συμμετέχει και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων (άρθρο 16 του Καταστατικού). Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2.2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.
Σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει και το άρθρο 16 του Καταστατικού, ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Ηράκλειο, 8η Φεβρουαρίου 2024

Με Εντολή Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ