Πολιτική Απορρήτου

Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της ιστοσελίδας της και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρκή συμμόρφωσή  τους με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

1. Αντικείμενο

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφει τις πρακτικές μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών σας δεδομένων.
Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα ειδοποίηση, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους σε εσάς, είτε μέσω e-email,  είτε με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι όροι της συνεργασίας σας με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 διέπονται από ειδικότερους όρους αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

2. Δεδομένα που συλλέγονται

 •  Όνομα
 • Ηλικία
 •  Στοιχεία επικοινωνίας
 •  Άλλα στοιχεία ταυτοποίησης


3. Σκοποί Επεξεργασίας

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενδέχεται εφόσον  εξασφαλίσει προηγουμένως την συναίνεσή σας να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας ενημερώσει για νέες παροχές ή και προωθητικές ενέργειες  δικές της των χορηγών της και συνεργατών της  που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Για το σκοπό αυτό επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προκειμένου να σας παρουσιάσει  νέες παροχές και προωθητικές ενέργειες δικές της ή των χορηγών της ή των συνεργατών της  που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας.
 • Σε κάθε περίπτωση σας παρέχεται το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό απευθύνοντας το σχετικό αίτημά σας στο info@oficretefc.com.
 • Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών  της ιστοσελίδας  της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

4. Νομική Βάση

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δυνάμει των οποίων η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά  σας δεδομένα και για την κάθε μία επεξεργασία που εκτελεί η Εταιρεία υφίστανται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της  ΠΑΕ
Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 έναντι υμών αλλά και η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των συνεργατών της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, η νομική βάση στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα των μελών της είναι το άρθρο 6, παρ.1 (β) του ΓΚΠΔ όπου προβλέπεται ότι η  ΠΑΕ μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα εφόσον «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος».

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με τις έννομες υποχρεώσεις της ΠΑΕ
Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 πρέπει να συμμορφώνεται και με διάφορες υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία «είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της με έννομη υποχρεώση της».

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925. 
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
Οι ακόλουθες περιπτώσεις που παρατίθενται συνιστούν μια μη εξαντλητική αναφορά των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται, ώστε να επιτελουνται με επιτύχια οι εταιρικοί σκοποί:

 • η προάσπιση της ασφάλειας και της προστασίας σας.
 • η προστασία της περιουσίας της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και η τεκμηρίωση, εξασφάλιση και διεκδίσηση δικαστικών αξιώσεων της Εταιρείας έναντι τρίτων για ζημίες στην περιουσία της.

Μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Σε εξαιρετικά περιορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αναζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας με θετική ενέργεια (opt-in) πριν να προβούμε σε συγκεκριμένες επεξεργασίες των δεδομένων σας.  Για παράδειγμα μπορεί να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να σας αποστείλουμε ενημερωτικό ή προωθητικο υλικό ή για να δημοσιεύσουμε τα στοιχεία σας σε εταιρικά έντυπα, ή άλλα μέσα για προωθητικούς σκοπούς.

5. Χρονικόδιάστημα διατήρησης

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διάταξεις του νόμου και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στις  προηγούμενες ενότητες  ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται εκ του νόμου ή για την υπεράσπιση της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 έναντι πιθανών δικαστικών ενεργειών για την επιδιώξη απαιτήσεων.

6. Ασφάλεια Πληροφοριών

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 
7. Διαβίβαση σε Τρίτους

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925  δεν προβαίνει  με κανένα τρόπο στην διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων μελών της  ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

8. Σχετικάμε τα Δικαιώματά σας

Μια από τις βασικές αρχές του ΓΚΠΔ είναι η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων σε ότι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στο ανωτέρω πλαίσιο έχετε μια σειρά δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925. Ειδικότερα:

 • Δικαίωμα εναντίωσης: το δικαίωμα αυτό σας επιτρέπει να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εννόμου συμφέροντος της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 θα συμμορφώνεται με την αντίρρησή σας, και θα παύει τη συγκεκριμένη επεξεργασία εκτός εάν η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925.
 •  Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 θα παύσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία είχατε προηγουμένως συναινέσει, εκτός εάν υφίσταται εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, περίπτωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε.
 • Δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης και διαγραφής: Μπορείτε να αιτηθείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 τηρεί για εσάς, και να ζητήσετε την τροποποίηση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών αυτών. Ενδεχομένως να σας ζητήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, ωστόσο εφόσον σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς, η παροχή αυτή θα γίνεται χωρίς κάποια οικονομική σας επιβάρυνση, εκτός εάν το αίτημά σας είναι «προδήλως αβάσιμο ή καταχρηστικό». Εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας, σε περίπτωση τέτοιας άρνησης, θα σας ενημερώνουμε για τους συγκεκριμένους λόγους της εν λόγω άρνησης.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται με τη συγκατάθεση σας, ή η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη είτε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, είτε για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Διατηρούμε καταλόγους με άτομα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η περαιτέρω χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για να βεβαιωθούμε ότι ο περιορισμός θα γίνει σεβαστός στο μέλλον.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώματός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επξεργασίας. Εναλλακτικά μπορούμε να αποστείλουμε και απευθείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει για (α) δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλ. χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), (β) για προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς (γ) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάση της συγκατάθεσής σας ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.
 • Δικαίωμα καταγγελίας στις αρμόδιες αρχές: Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής, η οποία για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τους ακόλουθους τρόπους:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

9. Στοιχεία της Εταιρείας
Επωνυμία: ΟΦΗ 1925 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 139787860000
Α.Φ.Μ.: 997109409
Έδρα: ΣΚΑΦΙΔΑΡΑΣ ΓΑΖΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Νόμιμος εκπρόσωπος: ΜΠΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τηλ./e-mail: 2810823650/ team@ofifc.gr - omadaofi1925@gmail.com


Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  με e-mail:info@oficretefc.com
 
Ορισμοί

«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων  ( “ΓΚΠΔ”)» – κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχει τεθεί  σε εφαρμογή από τις 25 Μάϊου 2018, και κάθε αναφορά σε αυτών θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία.

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

«ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: είναι προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την φυσική και πνευματική υγεία, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, και πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Λόγω της φύσης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με το νόμο.

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

«συνεργάτες»: Φυσικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία ενδεχεται να διατηρεί οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή συμβατική σχέση ή συνεργασία.

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.